سینک ظرفشویی

سینک های ظرفشویی میلاد استیل، شیشه و گرانیت در عمق های 22، 20، 19، 18 می باشد

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1010

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1012

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1014

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1016

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1018

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1020

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1022

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP1024

116*50 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP5010

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP5012

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP5014

120*51 سانتیمتر

قیمت:860،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP7010

120*51 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP7012

120*51 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP7014

120*51 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP7016

120*51 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP8010

120*60 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP8012

120*60 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP8014

120*60 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان

سینک ظرفشویی میلاد کد SP8016

120*60 سانتیمتر

قیمت:960،000 تومان